Dieta radnego wikipedia


Istotne jest jednak, że pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy zawodowej.Kwestię należnej radnemu diety regulują przepisy ustaw samorządowych (art. Pomimo społecznego charakteru pracy, radny nie powinien ponosić żadnych kosztów wykonywania mandatu radnego, takich jak: utracone przez niego wynagrodzenie za pracę w dniu, w którym uczestniczy w pracach rady gminy lub jej komisji, a nie świadczy pracy na rzecz swego pracodawcy (pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika-radnego na czas obrad rady lub komisji, ale nie ma już obowiązku zapłaty pracownikowi-radnemu tzw.Z tym obowiązkiem skolerowany jest obowiązek pracodawcy W konsekwencji pracodawca nie może odmówić zwolnienia radnego z pracy zawodowej, powołując się nawet na swój ważny interes.Spór o reformę oświaty Parlamentarne prace dotyczące ustroju samorządów Proszę o wydanie opinii w sprawie określenia właściwych relacji między dietami radnych/sołtysów a wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, którzy pełnią funkcję sołtysów lub radnych. Czy pracodawca samorządowy, jakim jest jednostka organizacyjna gminy (np.: urząd miejski, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek pomocy społecznej lub samorządowa osoba prawna (spółka gminna, instytucja kultury) może/musi wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, który jednocześnie jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym mandat radnego/sołtysa? Wydatki powiatów na pomoc społeczną (Nie) bezpieczeństwo w jst Czy samorządy są partnerem, czy tylko wykonawcą?dniówki za ten czas), koszty przejazdu z miejsca zamieszkania (zatrudnienia) do siedziby rady gminy (powiatu) i z powrotem, koszty rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, utrzymanie strony internetowej radnego itp. 80 kodeksu pracy, który stwierdza, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.Czy dieta radnego/sołtysa ma charakter rekompensacyjny lub sołtysa, który ma status: osoby bezrobotnej, rencisty, emeryta, osoby na zwolnieniu lekarskim, osoby na urlopie wypoczynkowym/okolicznościowym, osoby na urlopie macierzyńskim/ojcowskim, osoby na urlopie wychowawczym? Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi „a” na pytanie nr 1 jw., pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie, a pracownik, który jest radnym lub sołtysem jednocześnie otrzyma dietę radnego lub sołtysa - czy radny lub sołtys nie narazi się na zarzut (społeczny lub prawny) pobierania „podwójnego wynagrodzenia” Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art.Czy radnemu gminy będącemu pracownikiem starostwa powiatowego, uczestniczącemu w sesjach rady gminy oraz w pracach jej komisji, oprócz diety należy się również wynagrodzenie za pracę w starostwie za ten czas? Radnemu nie przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym bierze on udział w pracach rady gminy lub jej organów.Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy wyraźnie tak stanowią.Dlatego radny gminy (powiatu), bez względu na to, gdzie jest zatrudniony, pobierając dietę za udział w sesji rady lub ich komisji, nie może oczekiwać wypłacenia jednocześnie diety i wynagrodzenia za pracę, której nie wykonywał.Dlatego nie jest możliwe wypłacenie radnemu wynagrodzenia za pracę, której przecież nie świadczył na rzecz swego pracodawcy, uczestnicząc w tym czasie w pracach rady gminy lub jej komisji.

Dieta radnego nie jest jego „ekstra, dodatkowym dochodem”, lecz, jak już wspomniano, rekompensatą kosztów wykonywania mandatu radnego i tylko tak powinna być traktowana.O charakterze diety wypowiadało się wielokrotnie orzecznictwo sądowoadministracyjne, jak też przedstawiciele doktryny.Skoro bowiem pracodawca, jak wskazano wyżej, nie jest obowiązany do wypłacania wynagrodzenia za czas zwolnienia z pracy zawodowej, to dieta pełni także funkcję rekompensującą utracony zarobek.Wypłata takiego wynagrodzenia, które co do zasady należy się za pracę wykonaną, zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.24 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: usg) radny obowiązany jest brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.